Phare 2006

Uspješno proveden projekt: ESCO – od hrvatskog do EU brenda

Projekt Croatia PHARE 2006 - From Croatian to EU Brand-

OBJAVA NATJEČAJA

Nabava ERP softwarea za upravljanje resursima poduzeća

Republika Hrvatska

1. Broj natječaja
T-01

2. Natječajna procedura
Otvoreni (javni) natječaj

3. Program
Phare 2006

4. Financiranje
Croatia PHARE 2006 National Programme

5. Ugovarateljno tijelo
ESCO Tvornica opruga d.o.o.

ODREDBE UGOVORA

6. Predmet ugovora

Predmet ugovora je dostava/isporuka ERP softwarea i njegov razvoj i primjena u sustav upravljanja, a koji sadrži sve potrebe poslovanja, kao što su planiranje, proizvodnja, prodaja i marketing.

Od dobavljača se očekuje da:

  • a. dostavi licence programa (nadgradnja na 4D WAND i licenca HAX v.2.0. SQL) i prilagodi ih potrebama kupaca;
  • b. primijeni razvijeni software i metodologiju upravljanja u svim odjelima tvornice/poduzeća/društva;
  • c. educira djelatnike tvornice/poduzeća kako pravilno koristiti različite module softwarea
  • d. pruži savjetodavnu podršku klijentu.

UVJETI SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU

7. Prihvatljivost natjecatelja i pravilo o podrijetlu
Na natječaju mogu sudjelovati sve pravne osobe pojedinačno ili u grupi (konzorciju) koje su osnovane u zemlji članici EU ili u zemlji odnosno regiji koja je obuhvaćena instrumentima primjenjivim na program u sklopu kojeg se ugovor financira (vidi stavku 20 niže). Sva roba i usluge dobavljene u sklopu ovog ugoovra moraju imati porijeklo iz jedne ili više država koje su navedene kao prihvatljive. Natječaj je također otvoren za međunarodne organizacije. Sudjelovanje fizičkih osoba je određeno posebnim instrumentima primjenjivim na program u sklopu kojeg se financira ovaj ugovor.

8. Osnove za isključivanje iz natjecanja
Natjecatelji moraju dostaviti potpisanu izjavu, koja je dio Obrasca prijave na natječaj (Tender form for supply contract) da nisu ni u jednoj od situacija koje se navode u točki 2.3.3 Praktičnog vodiča za natječajne procedure u sklopu EU programa (PRAG).

9. Broj ponuda
Natjecatelji mogu predati samo jednu ponudu. Ponude za dijelove ugovora se neće uzeti u razmatranje. Natjecatelji ne mogu poslati ponudu za alternativno (varijantno) rješenje povrh ponude za dobra koja se traže natječajnom dokumentacijom.

10. Jamstvo izvedbe
Uspješan natjecatelj biti će prilikom potpisivanja ugovora dužan dati jamstvo za izvedbu u iznosu od 5% od ugovorenog iznosa. To jamstvo mora biti dostavljeno zajedno s povratom potpisanog ugovora, ne kasnije od 30 dana po primitku ugovora potpisanog od Ugovarateljnog tijela. Ukoliko odabrani natjecatelj ne dostavi traženo jamstvo u zadanom roku, ugovor će se smatrati nevažećim i novi ugovor može se pripremiti i ponuditi natjecatelju koji je ponudio slijedeću najjeftiniju ponudu.

11. Informativni sastanak i/ili posjet
Ne planira se informativni sastanak i/ili posjet nisu planirani.

12. Valjanost ponude
Poonude moraju biti važeće 90 dana nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

13. Razdoblje provedbe ugovora
Provedba ugovora će započeti na dan potpisa ugovora od obaju strana, a završit će na dan izdavanja potvrde za privremeno prihvaćanje, a ne kasnije od 28. studenoga, 2009.

KRITERIJI ODABIRA I DODJELE

14. Kriteriji odabira
Na natjecatelje se primjenjuju sljedeći kriteriji. U slučaju da natjecatelj nastupa u grupi (konzorciju), ovi kriteriji odabira se primjenjuju na konzorcij kao cjelinu:

1) Ekonomski i financijski kapacitet natjecatelja (temeljem podataka danih u poglavlju 3 Obrasca za prijavu na natječaj). U slučaju da je natjecatelj javna institucija, trebaju se dostaviti ekvivalentne informacije.

- Godišnji promet u 2008 godini mora biti minimalno dvostruki u odnosu na danu financijsku ponudu

- Novčana imovina na kraju 2007. i 2008. iskazuje pozitivni saldo

2) Profesionalni kapacitet natjecatelja (temeljem podataka iz potvrde i životopisa koje trebaju biti dijelom ponude)

- Natjecatelj mora predočiti dokaz da je od proizvođača ovlašten za zastupanje, distribuciju i servisiranje tijekom i nakon perioda jamstva

- Natjecatelj treba dokazati da se u timu koji se predlaže za prilagodbe i primjenu softwarea nalaze najmanje dva stručnjaka s najmanje 5 godina iskustva u tom području, a koji su radili barem na jednom projektu slične prirode (nabava i uspostava ERP-a u metalnoj industriji).

3) Tehnički kapacitet natjecatelja (temeljem podataka iz djelova 5 i 6 Obrasca za prijavu na natječaj)

- Natjecatelj je u prethodne tri godine (2006, 2007 i 2008) uspješno ispunio najmanje jedan ugovor slične prirode i sadržaja/složenosti (isporuka i razvoj ERP softwarea u metalnoj industriji) te vrijednosti barem jednake onoj koja je navedena u njegovoj financijskoj ponudi za ovaj natječaj.

Izvođač se može, tamo gdje je to prihvatljivo i za potrebe određenog ugovora, osloniti na kapacitete drugih pravnih tijela, bez obzira na zakonsku prirodu veza koje ima s njima. U tom slučaju izvođač mora dokazati Ugovarateljnom tijelu da će imati na raspolaganju resurse nužne za provedbu ugovora, na primjer poduzimanjem pravne radnje u ime tih tijela kojom stavljaju sebi na raspolaganje potrebne resurse. Takva tijela, na primjer matična tvrtka izvođača mora poštovati ista pravila prihvatljivosti i nacionalnosti, kao i sam izvođač.

15. Kriteriji dodjele
Cijena.

NATJEČAJNA PROCEDURA

16. Kako nabaviti natječajnu dokumentaciju (dossier natječaja)
Natječajna dokumentacija može se skinuti sa web stranice http://www.esco.hr. Natječajni dossier je također moguće dobiti direktno od Ugovarateljnog tijela – ESCO d.o.o, Bilogorska 47, 43000 Bjelovar, n/p gosp. Nenad Mrzlečki, direktor prodaje. Prijava na natječaj se podnosi koristeći standardni Obrazac za prijavu na natječaj (Tender Form) koji je dio natječajne dokumentacije sačinjene od obrazaca i uputa kojih se treba striktno pridržavati.
Natjecatelji eventualna pitanja u svezi ovog natječaja mogu pismenim putem uputiti gosp. Nenadu Mrzlečkom, poštom na adresu ESCO d.o.o. Bilogorska 47 43000 Bjelovar, elektroničkom poštom na adresu nenad.mrzlecki@esco.hr ili putem faxa na broj +385 43 226 270 (uz poziv na broj natječaja iz točke 1), i to ne kasnije od 11 dana prije roka za podnošenje ponuda koji je naveden u točki 17. Ugovarateljno tijelo je obvezno odgovoriti na sva pitanja natjecatelja ne kasnije od 6 dana prije roka za podnošenje ponuda. Eventualna objašnjenja ili manje izmjene dosjea natječaja biti će publicirane najkasnije 6 dana prije roka za podnošenje ponuda na web stranici Ugovarateljnog tijela - http://www.esco.hr

17. Rok za podnošenje ponuda
Ponedjeljak 04. svibanj 2009. g, do 12.00 sati po lokalnom vremenu, na adresu ESCO d.o.o, Bilogorska 47, 43000 Bjelovar Hrvatska.
Ponude pristigle nakon ovog roka neće se uzeti u razmatranje.

18. Javno otvaranje ponuda
Sjednica javnog otvaranja ponuda održat će se u ponedjeljak 04. svibnja 2009. g. u 13.00 sati po lokalnom vremenu u ESCO Tvornici opruga, Bilogorska 47, 43000 Bjelovar.

19. Jezik natječaja
Sva pismena komunikacija u svezi ovog natječaja i ugovora mora biti na engleskom jeziku.

20. Zakonska osnova
Council Regulation (EEC) no 3906/89 of 18 December 1989, as last amended by Council Regulation (EC) 2257/2004 of 20 December 2004.

  Projekti